Càtedras

En el marc de l’autonomia universitària establida per la Llei 6/2001, d’Universitats, la UMH pot crear aquest tipus de càtedres especials com a estructures específiques que actuen com a suport de la investigació, adscrites a un departament o institut d’investigació de la universitat.

Poden sorgir a iniciativa del Rector, o a proposta d’empreses o altres entitats no empresarials i de particulars, per al desenvolupament d’activitats de Formació, Assessorament i Suport tecnològic, Investigació i Desenvolupament o Divulgació.

Les Càtedres promogudes per entitats externes es constitueixen a través de la signatura d’un Conveni amb la universitat i prèvia autorització de l’òrgan competent de la mateixa.

Les aportacions econòmiques per a la creació i manteniment d’aquestes Càtedres podran beneficiar-se d’incentius fiscals, en els termes previstos en la legislació vigent.

Actualment, la Universitat Miguel Hernández compta amb les següents Càtedres d’Investigació:

–      Càtedres Institucionals

–      Càtedres d’Investigació