Explotació de resultats

Explotació de resultats

La “funció transferència” constitueix la tercera missió de les universitats (juntament amb docència i investigació), que les defineix com a institucions compromeses amb el desenvolupament econòmic i social, contribuint a l’impuls del teixit empresarial i a la qualitat de vida de la societat.

Existeixen diferents actuacions orientades a la transferència dels resultats protegits de la universitat a la societat. Normalment aquestes actuacions es concreten mitjançant la subscripció de determinats contractes. Els més habituals són els següents:

  • LLICÈNCIA DE PATENT: és el contracte mitjançant el qual la Universitat com a titular de la patent autoritza a un tercer, soci comercial, al fet que explote i utilitze la patent a canvi d’una compensació econòmica en concepte de regalies. En aquest contracte es regulen els drets i obligacions de cadascuna de les parts pel que fa a l’explotació de la patent.
  • LLICÈNCIA DE PROGRAMARI: és el contracte mitjançant el qual el titular del programari atorga una autorització d’ús d’aquest programari a un tercer d’acord a una sèrie d’obligacions entre ambdues parts. En relació amb el programari lliure existeixen diversos tipus de llicències en les quals s’estableix quines són les accions autoritzades mitjançant la mateixa.
  • LLICÈNCIA DE KNOW-HOW: mitjançant aquest contracte el propietari del know-how s’obliga a comunicar el know-how i a autoritzar el seu ús a l’altra part amb les condicions i límits temporals, territorials o d’un altre tipus pactats en l’acord, generalment a canvi d’una contraprestació econòmica, en diners o en espècie.
  • CONTRACTE DE VALIDACIÓ DE PATENT O PROVA DE CONCEPTE: mitjançant aquest contracte es regulen les actuacions, dutes a terme per un tercer, necessàries per a provar la viabilitat comercial de l’objecte de patent, atorgant un dret preferent de llicència d’ús d’aquesta patent al tercer.
  • APORTACIÓ DE PATENTS, PROGRAMARI O KNOW-HOW A UNA EMPRESA DE BASE TECNOLÒGICA: mitjançant aquest contracte es regula la transferència de tecnologia de la Universitat (titular de la tecnologia) a una entitat mercantil creada per a explotar comercialment coneixement o tecnologies derivades de la investigació realitzada en la Universitat.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquest tipus de contractes, no dubte a posar-se en contacte amb la OTRI on li podrem mostrar un esborrany de contracte.