Pla Promoció de Transferència de Tecnologia

PETRA – 51 OTR2008-0147

 Des de l’any 2009 es ve desenvolupant en la OTRI de la UMH un Pla Estratègic de Transferència de Tecnologia (PETRA) que compta amb el suport financer de la Sotsdirecció General de Transferència de Tecnologia situada inicialment en el Ministeri de Ciència i Innovació, i actualment depenent de la Direcció general d’Innovació i Competitivitat del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

L’objectiu principal d’aquest Pla és el de promoure la transferència i aprofitament dels resultats d’investigació generats pels investigadors de la Universitat Miguel Hernández d’Elx

En aquest sentit, s’han plantejat una sèrie d’actuacions per a formar i informar als investigadors sobre els mecanismes i processos de transferència, amb la finalitat de sensibilitzar-los i millorar la qualitat dels resultats que es transfereixen. Dins d’aquest àmbit destaquen les següents actuacions:

  • Jornada “Alternatives tecnològiques a la situació actual” – 2 de desembre de 2010
  • Jornada “La transferència de coneixement com a estratègia de futur” – 19 d’octubre de 2011
  • Col·laboracions amb les empreses EVERIS, ICADOS S.L. i ISIS INNOVATION LTD, entre unes altres

També s’ha implementat una estratègia d’immersió en les estructures empresarials, perquè puguen sentir-nos com a propis, quan els plantegem accions de transferència de tecnologia. Dins d’aquestes accions destaca la nostra interacció amb Elx Parc Empresarial i la nostra participació en el Fòrum de la Innovació promogut per l’Ajuntament d’Elx.

El resultat d’aquestes actuacions ve reflectit en l’evolució positiva d’una sèrie d’indicadors (Sol·licituds i Extensions internacionals de Patents, Llicències, EBTs i contractes de col·laboració) que es reporta periòdicament per a l’avaluació del Pla.