Directori

L’estructura organitzativa del SGI-OTRI comprèn 3 unitats d’activitat que queden reflectides en aquest Organigrama.