Contractació art. 83 LOU

L’art. 83 de la LOU (Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats) faculta als Departaments i els Instituts Universitaris d’Investigació, i el seu professorat a través dels mateixos, per a celebrar contractes amb persones, Universitats o entitats públiques i privades per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic.

D’acord al Reglament per a la contractació de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic de la UMH, existeixen dues modalitats de contractació d’activitats en el marc de l’art. 83 de la LOU: les prestacions de servei i els contractes. Utilitzarem una o una altra modalitat depenent de les característiques del treball a realitzar i les condicions de contractació.

Les prestacions de servei corresponen a treballs eminentment tècnics i puntuals (assajos, informes tècnics, dictàmens jurídics, peritatges…). Es pot utilitzar aquesta modalitat quan es complisca que la contraprestació econòmica siga inferior a 12.000 €, el període d’execució inferior a 12 mesos, i no siga necessari regular expressament les condicions referents a la propietat de resultats, publicacions o responsabilitats de les parts.

Quan no es complisca alguna de les circumstàncies anteriors, la modalitat a utilitzar serà la de contracte.

Per a elaborar el pressupost en el marc d’aquestes activitats, li recomanem que llegeixi la Guia per a l’elaboració d’un pressupost en contractes i convenis.

Per a una major informació sobre la contractació d’activitats de l’art. 83 de la LOU, consulte Les 10 coses que vostè ha de saber sobre la contractació de treballs per empreses o altres entitats.