Accions Complementàries

Si desitja rebre informació actualitzada sobre les noves convocatòries d’ajudes per a la realització d’Accions Complementàries que es vagen publicant en aquest apartat, ha de fer-ho a través de la font de continguts RSS situada en la part inferior esquerra de la pantalla, en la qual es mostren totes les categories, en les quals està classificat aquest blog, a les quals pot subscriure’s.

______________________________________________________________________________________

Les Accions Complementàries agrupen una sèrie d’instruments dirigits a: finançar actuacions de difusió dels resultats de les activitats de recerca i desenvolupament tecnològic, complementar la realització de projectes de recerca en vigor; recolzar la preparació de propostes per a la participació d’equips de recerca espanyols en el Programa Marque de la UE, sufragar la publicació de treballs d’interès cientificotècnic, etc. En definitiva, aquest tipus d’ajudes té per objecte finançar diferents actuacions complementàries d’especial interès i rellevància en el marc del Sistema de Ciència-Tecnologia- Empresa.

INSTITUT DE LES DONES

L’Instituto de les dones publica anualment una convocatòria de subvencions destinades a la realització de Postgraus oficials d’Estudis de Gènere i Activitats de l’àmbit universitari relacionades amb la igualtat.

Convocatòria 2021