Contractes

Mitjançant la formalització d’un contracte es regula la realització, a petició d’una empresa, d’un treball de caràcter científic, tècnic o artístic, o el desenvolupament d’activitats específiques de formació, per part d’un equip de treball de la Universitat. El contracte estableix els objectius, pla de treball, termini d’execució, condicions econòmiques i, en aquells casos en els quals procedisca, les condicions relatives a la propietat i l’explotació dels resultats de la investigació.

Es formalitzarà un contracte sempre que es complisca alguna de les condicions següents: contraprestació econòmica superior a 12.000 €, període d’execució superior a 12 mesos, o quan calga regular expressament les condicions relatives a propietat de resultats, publicacions o responsabilitats de les parts.

TIPUS DE CONTRACTES

El tipus de contracte a formalitzar dependrà de la naturalesa de les activitats que s’estan encarregant als investigadors de la UMH. Els tipus més freqüents són els següents:

Contracte d’Assessorament i Assistència Tècnica

Contracte mitjançant el qual es compromet la realització d’un servei de consultoria, l’emissió d’una opinió o l’exposició d’un diagnòstic per part d’un investigador -o d’un equip d’investigació- especialitzat en la matèria d’interès del tercer contractant. No es preveu la generació de nou coneixement. Contracte d’Assessorament i Assistència Tècnica

Contracte de Suport Tecnològic

Contracte mitjançant el qual es compromet l’aplicació de coneixements científics ja existents i mitjans de la universitat a la resolució d’una necessitat pràctica del tercer contractant. No es preveu la generació de nou coneixement. Contracte de Suport Tecnològic

Contracte per a la realització d’un Projecte de R+D+i

Contracte mitjançant el qual es compromet la realització d’activitats fruit de les quals es preveu la generació de nou coneixement i/o la resolució d’una incertesa científica/tecnològica d’interès per a un tercer contractant. (Si necessita aquest model, per favor pose’s directament en contacte amb el SGI-OTRI).

COM ES FORMALITZEN ELS CONTRACTES I CONVENIS?

1. Elaboració del Contracte/Conveni

2. Aprovació i signatura del Contracte/Conveni

3. Realització de l’activitat per part de l’equip de treball i facturació al tercer en les condicions arreplegades en el contracte/conveni.

CONTRACTACIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Quan qui contracta és l’Administració Pública, són habituals les formes de contractació mitjançant l’adjudicació d’un contracte menor o la convocatòria d’una licitació, procediments que també s’emmarquen en l’art. 83 de la LOU i als quals aplica igualment el Reglament per a la contractació de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic i les restants normatives associades.

En aquests casos, l’expedient s’iniciarà amb l’aportació per part de l’Investigador Responsable d’un document descriptiu de l’activitat. Document descriptiu.

– En el cas d’expedients que impliquen la participació en una licitació pública, el document descriptiu esmentat s’acompanyarà de la documentació necessària per a la preparació de la proposta, segons es relaciona a continuació:

  • Còpia de la publicació oficial de la convocatòria
  • Plegue de clàusules administratives
  • Plegue de prescripcions tècniques
  • Proposta tècnica

Totes les ofertes hauran de ser signades per la Vicerectora de Transferència i Intercanvi de Coneiximent, prèvia obtenció de la documentació complementària per part de les diverses unitats administratives de la universitat en el marc de les seues competències.

En el cas que la universitat resulte adjudicatària del contracte, el SGI-OTRI realitzarà les gestions necessàries per a recaptar la signatura del representant legal de la universitat.

– En el cas dels contractes menors, el document descriptiu esmentat s’acompanyarà de la certificació d’aprovació de la despesa per part de l’entitat contractant, o document substitutiu.