1. Elaboració del Contracte/Conveni

En aquesta primera etapa, l’investigador haurà de contactar amb el SGI-OTRI a fi de proporcionar la informació necessària per a l’elaboració d’un primer esborrany del contracte / conveni.

Aquesta informació haurà de contenir, almenys, les dades identificatives del contractant, descripció del treball, termini d’execució de l’activitat, personal de la UMH participant i contraprestació econòmica associada.

En funció de les característiques del treball a realitzar, el SGI-OTRI seleccionarà, entre els diferents Models de Contractes disponibles, el que millor s’ajuste a les necessitats de les parts i ho adapta al cas concret.

En cas que l’esborrany amb el qual es treballa no s’ajuste a cap model aprovat pel Consell de Govern, haurà de ser remès a l’Assessoria Jurídica perquè aquesta emeta el seu informe sobre aquest tema.

Una vegada elaborat l’esborrany, aquest és remès a l’investigador responsable per a la seua valoració. Si l’investigador dóna la seua conformitat al text, es procedeix a la negociació de l’esborrany amb la part contractant.

TORNAR