2. Aprovació i signatura del Contracte/Conveni

Una vegada es disposa d’un text consensuat per totes les parts, el SGI-OTRI sol·licita informe al director del Departament/Institut al que està adscrit l’investigador.

Seguidament, l’esborrany és remès al Vicerector d’Investigació i Innovació per a la seua aprovació.

Una vegada aprovat, s’inicia el procés de recollida de signatures. Aquest procés s’inicia habitualment pel tercer contractant, continua per l’investigador responsable i finalitza amb la signatura del Vicerector d’Investigació i Innovació.

Una vegada que el contracte/conveni ha sigut signat per totes les parts, el SGI-OTRI procedeix a donar-ho d’alta en una base de dades, arreplegant la informació bàsica del mateix i assignant-li un Centre de Despesa. Un dels originals és remès al tercer contractant i l’altre queda en poder de la Universitat, enviant-se còpia del mateix al Director del Departament/Institut, a l’investigador responsable i a l’auxiliar administratiu, comunicant als dos últims a més el centre de despesa assignada.

TORNAR