Pla Estatal 2013-2016

 

El Consell de Ministres ha aprovat amb data 1 de febrer de 2013 l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d’Innovació i el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació. Tots dos documents són els pilars sobre els quals s’assenta el disseny de la política del Govern en R+D+i per als pròxims anys. Tant l’Estratègia com el Pla estan alineats amb els objectius europeus definits en el programa europeu, “Horitzó 2020”.

Mentre l’ESTRATÈGIA (2013-2020) conté els objectius, reformes i mesures que han d’abordar-se en tot l’àmbit de la R+D+i per a potenciar el seu creixement i impacte, el PLA (2013-2016) concreta exclusivament les actuacions de l’Administració General de l’Estat, establint les prioritats cientificotècniques i socials i la distribució dels recursos. El Pla Estatal s’acompanyarà dels Programes Anuals d’Actuació que especifiquen les actuacions previstes per a cada any en funció de les assignacions pressupostàries disponibles.

L’estructura del Pla Estatal respon als objectius estratègics establits en l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d’Innovació, que constitueix l’instrument marque en el qual queden establits els objectius generals a aconseguir durant el període 2013-2020 lligats al foment i desenvolupament de les activitats de R+D+i i a l’important paper que aquestes activitats exerceixen en la millora de la competitivitat i el creixement econòmic:

PROGRAMES ESTATALS:

  • PE de Promoció del Talent i la seua ocupabilitat.
  • PE de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d’Excel·lència.
  • PE d’Impuls al Lideratge Empresarial en R+D+I.
  • PE de R+D+I Orientada als Reptes Globals de la Societat.

ACCIONS ESTRATÈGIQUES:

  • Acció Estratègica en Salut.
  • Acció Estratègica en Economia i Societat Digital.

PLANES D’ACTUACIÓ ANUALS:

PRESENTACIÓ MINECO ESTRATÈGIA NACIONAL I PLA ESTATAL