Oportunitats de finançament – Convocatòries

PROJECTES R+D

A través dels següents enllaços es pot accedir als diferents programes de finançament de projectes de R+D:

PROJECTES DE R+D COL·LABORATIUS
 
Els projectes de R+D col·laboratius són projectes de cooperació públic-privada en el desenvolupament de la qual intervé més d’un dels potencials beneficiaris, que poden pertànyer o no al mateix tipus. Per regla general, aquests projectes són coordinats per empreses.  
 
Igualment els projectes poden comptar amb subcontractacions d’organismes que no figuren com a beneficiaris del projecte. Els participants en el projecte han de formar una agrupació sense personalitat jurídica les relacions de la qual es formalitzen documentalment mitjançant un contracte, conveni o acord en el qual s’establisquen els drets i obligacions de cadascuna de les parts.
Quan la UMH participe com a subcontractada en un projecte de R+D també serà necessària la formalització d’un acord pel qual es regule la col·laboració.

A continuació pot trobar les convocatòries d’ajudes que financen projectes de R+D col·laboratius, que són d’interès per a les Universitats Públiques: