1.Emplenament de la Fulla d’Encàrrec

La tramitació de les prestacions de servei comença amb l’emplenament de 2 originals de la Fulla  d’Encàrrec (un original correspondrà al tercer sol·licitant del servei i l’altre a la UMH).

Les Fulles d’Encàrrec hauran d’incloure la següent informació:

  • dades del sol·licitant;
  • dades de l’Investigador Responsable (IR);
  • descripció breu, clara i completa de l’activitat a realitzar;
  • import aproximat;
  • termini aproximat d’execució

Hauran d’estar signades en els espais habilitats per a açò (amb signatures originals) pel contractant, l’Investigador Responsable i el Director/a del Departament/Institut al que estiga adscrit l’Investigador Responsable.

Les Fulles d’Encàrrec emplenades i signades hauran d’enviar-se al SGI-OTRI per a començar la tramitació de les mateixes.

TORNAR