Procediment de càlcul d’hores de dedicació a projectes del PE 2013-2016

25 de setembre 2015

Procediment de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per al càlcul de les hores de dedicació a projectes de R+D dels Plans Estatals de R+D+I a l’efecte de justificació dels costos indirectes, aprovat per Consell de Govern de 25 de febrer de 2015.

Procediment càlcul dedicació horària PE