Normativa d’aplicació a Projectes Nacionals

NORMATIVA UMH  

Procediment de càlcul d’hores de dedicació a projectes del PE 2013-2016

Procediment de càlcul d’hores de dedicació a projectes del PN 2008-2011

Normativa de la Investigació i el Desenvolupament Tecnològic en la UMH (Consell de Govern 25/07/2007) 

Reglament de la Comissió d’Investigació de la UMH (Consell de Govern 25/07/2007) 

Reglament Grups d’Investigació de la UMH (Consell de Govern 25/07/2007) 

Modificació Reglament Grups d’ Investigació UMH (Consell de Govern 5/03/2008) 

Reglament de l’Òrgan Avaluador de Projectes de la UMH 

LEGISLACIÓ Y NORMATIVA GENERAL 

Àmbit nacional: 

Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016 (Consell de Ministres de 01/02/2013) 

Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d’Innovació 2013-2020 (Consell de Ministres de 01/02/2013) 

Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, per la qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 

Llei 14/2007, de 3 de juliol, d’Investigació Biomèdica 

Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics 

Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics 

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica 

Àmbit de la Comunitat Valenciana: 

Llei 2/2009, de 14 d’abril, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Valencià d’Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic

13 juny 2017